vejlebib

Vejle Bibliotekerne samarbejde med Syddansk Universitet om et nyt Mastermodul på Smart U Vejle. Modulet handler om “Formidling og formidlingsroller / Kulturformidling, æstetikfaglig teori og praksis” og er en del af “Master i Børne- og ungdomskultur– medier og æstetiske læreprocesser”. Modulet udbydes til efteråret og tæller 15 ECTS point.

Særligt tilbud til videreuddannelse af bibliotekarer på masterniveau

Syddansk Universitet (SDU) udbyder efteråret 2014 et særskilt mastermodul i Formidling og formidlingsroller for alle færdiguddannede bibliotekarer med det formål at skabe en platform for arbejdet med børn og unge inden for bibliotekarprofessionen.

Modulet er en del af Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser, hvorfor der gives merit svarende til 15 ECTS, som vil være meritgivende i et fleksibelt masterforløb.

Kontakt for yderligere information om mastermodulet:

Lilli Mortensen, tlf. 2362 4190, lm@vejlebib.dk

Lone Knakkergaard, tlf. 2045 2359

Fagleder for Master i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser, Vicestudieleder, lektor Herdis Toft, tlf. 6550 1476,  herdistoft@sdu.dk

Studiesekretær for uddannelsen, Kathrine Andersen, tlf. 6550 1475, katan@sdu.dk

 

Om Mastermodulet

Masteruddannelsen henhører under Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Undervisningssted for dette særskilte moduls vedkommende vil være Vejle Bibliotek.

Pris kr. 18.000.

Ansøgningsfrist 1. juli 2014. Ansøgningsskema  kan printes herfra:

http://www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Master/Boerne_ungdomskultur

Ansøgningen indsendes til Syddansk Universitet som angivet i ansøgningsskemaet.

 

Modulets indhold

I

Børne- og ungdomskultur, Børns og unges lege- og spilkultur samt mediebrug; Børns og unges oplevelses- og vidensbehov; Dannelse og uddannelse.

Biblioteket som felt og feltanalyse af egen og andres praksis i biblioteksrum; Formidlingsprojekter hvori indgår dialog, bruger-involvering og medieanvendelse; et projektarbejdes faser og dets inddragelse af eksisterende kompetencer og innovative træk i relation til bibliotekernes organisationskultur og arbejdsprocesser; Interaktiv informations- og kulturformidling som understøtter brugerens oplevelser og læreprocesser;

II

Kultur-, medie- og æstetikfaglige emner i historisk og pædagogisk perspektiv; Kulturpolitik i forhold til børn og unge; Brug af kulturhuse som f.eks. biblioteker, kulturprojekter og kulturværksteder med børn og unge; Børn og unge som kulturelle aktører.

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, workshops og vejledning samt forskellige former for opgave- og projektarbejde. Modulet er projektorganiseret, idet projekterne kan være af såvel praktisk som teoretisk art, samt en kombination heraf.

Eksamensbestemmelser

Den studerende vælger frit sit projekt inden for alle børne- og ungdomskulturens felter. Prøven kan enten have form af en skriftlig hjemmeopgave på 15-20 normalsider eller have form af et produkt, en produkt-skitse eller en dokumentation af et projektforløb. I sidstnævnte tilfælde kræves tillige en skriftlig rapport på max. 8 normalsider.

Der undervises på følgende tidspunkter:

27.8.                 9.30-16.30

28.8.                 9.00-12.00

11.9.                 9.30-16.30

2.10.                 9.30-16.30

23.10.              9.30-16.30

11.11.              9.30-16.30

2.12.                 9.30-16.30

 

Adgangskrav

Følgende kvalifikationer giver umiddelbart adgang til at blive optaget på uddannelsen:

  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor- eller kandidatgrad kombineret med to års relevant erhvervserfaring
  • En professionsbachelorgrad eller en mellemlang videregående uddannelse inden for det pædagogiske område med to års relevant erhvervserfaring
  • Relevante diplomuddannelser inden for kommunikation, formidling og pædagogik